Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikamız

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

KRT ENDÜSTRİYEL FABRİKA EKİPMANLARI LTD.ŞTİ. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası(“Gizlilik Politikası”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) uyarınca KRT ENDÜSTRİYEL FABRİKA EKİPMANLARI LTD.ŞTİ. resmi internet sitesi olan “www.krtendustriyel.com.tr”  adresindeki içeriklerin, kullanıcı/ziyaretçi/üye ve diğer kişiler (“Kullanıcı veya İlgili Kişi”) tarafından kullanımı esnasında, Kullanıcı’nın Şirket ile paylaştığı veya ürettiği kişisel verilerin Şirket tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin şart ve koşulları belirlemektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlenir.  Anonim hale getirilen veriler, Kanun uyarınca kişisel veri olarak değerlendirilmez ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket, yukarıda bahsedilen kişisel verileri;

İnternet Sitesi’nde Kullanıcı’ya sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sunulabilmesi;

Talep ve şikayetlerini ileten Kullanıcı’nın bilgilendirilmesi ve Kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi; Kullanıcı’ya daha kaliteli ve kişiye özel hizmet sunulabilmesi;

Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’ndeki ilgili kısımlarında paylaşılması ve muvafakat verilmesi kaydıyla pazarlama amacıyla bilgilendirilmesi ve iletişime geçilmesi;

İnternet Sitesi güvelik açıklarının en hızlı şekilde giderilebilmesi,

Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi,

İnternet Sitesi’nde oluşan hataların giderilmesi,

Kullanıcı verilerinin anlamlandırılması,

Pazarlama politikaların planlanması ve yürürlüğe konulması;

İnsan kaynakları politikalarının planlanabilmesi ve yürürlüğe konulması; raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, veri tabanı oluşturulması;

Şirket’in kurumsal politika işleyişlerinin sağlanması amaçlarıyla www.krtendustriyel.com.tr internet adresinden paylaşılmış olan KRT ENDÜSTRİYEL FABRİKA EKİPMANLARI LTD.ŞTİ. Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrası ve 6.maddesinin 3.fıkrası uyarınca aranan şartlardan birinin varlığı hâlinde, Kullanıcı’nın açık rızası aranmaksızın Şirket tarafından kişisel veriler işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirket; yukarıda sayılan ve www.krtendustriyel.com.tr  internet adresinden paylaşılmış olan Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kişisel verileri; hizmet aldığı üçüncü kişilerle (çağrı merkezleri, hukuk büroları, hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları gibi) paylaşabilecektir. Yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla Kullanıcı, kişisel verilerinin Şirket tarafından üçüncü kişiye ait herhangi bir yerde bulunan sunucularda Kanun’a uygun olarak saklanabileceğini, bu konuda Şirket’in aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve buna muvafakat ettiğini kabul eder.

Şirket, Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrası ve 6.maddesinin 3.fıkrası uyarınca aranan şartlardan birinin varlığı hâlinde ve gerekmesi halinde Kanun’un 9.maddesinin 2.fıkrasına uygunluğu sağlayarak Kullanıcı’nın açık rızasını aramaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler

Şirket, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne erişimi ve İnternet Sitesi’nde yapacağı işlemlere bağlı olarak Kullanıcı’nın;

– Kimlik Bilgisini,

– Site içi Hareket Bilgisini,

– IP Bilgisini,

– Kullanıcı Bilgisini,

– Hukuki İşlem Bilgisini,

– İletişim Bilgisini,

– Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisini,

ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirket’in İnternet Sitesi’ni işletmesi için gerekli olabilecek kişisel verileri işleyebilecektir.

Cookie’ler

Cookie, sunucular tarafından kullanıcılara gönderilen küçük parçacıklardan oluşan bilgi dosyalarıdır. Bu bağlamda Şirket, belirli bilgileri Kullanıcı’nın bilgisayarında, telefonunda vb. yerlerde text dosyaları şeklinde belirlenen süre içerisinde saklar ve gerektiğinde tekrar kullanır.

Kullanıcı’nın internet sitesi dolaşımında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin kişisel veriler, aşağıda yazılı amaçlarla Şirket tarafından işlenebilmekte ve bu amaçla üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir. Bu bağlamda Şirket, internet sitesi üzerinden Kullanıcı’ya özel hizmet verebilmek ve hizmet kalitesini artırmak; özel tanıtım yapmak; sayfa içeriklerini Kullanıcı’ya göre iyileştirmek; Kullanıcı deneyimini geliştirilmek; promosyon ve pazarlama önerileri sunmak amacıyla Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ndeki gezinme bilgilerini ve kullanım geçmişini takip edebilir; Kullanıcı’dan  toplanan bilgileri işleyebilir ve üçüncü kişiler gibi diğer kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Kullanıcı, Şirket ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir. Kullanıcı, kendi tarayıcı ayarlarını cookie’lerin kabul edilmemesi veya gönderildiğinde ikaz verilmesi için değiştirebilmektedir.

Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişi’nin Hakları

Şirket, Kanun’un 10.maddesi uyarınca İlgili Kişi’ye haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Şirket, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;

  • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.

İlgili Kişi, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini İnternet Sitesi’nde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurup,  Başvuru Formu’nda belirtilen şekilde Şirket’e iletebilir. Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, söz konusu taleplerin cevaplanmasını Başvuru Formu’nda belirtilen şekillerde yapabilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; İlgili Kişi, Şirket’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. Yukarıda açıklanan başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi; ile verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi şirketimizin www.krtendustriyel.com.tr Uzantılı internet sitesinde Kişisel Verilerin Korunması Politikamızda detaylıca belirtilmiştir.

Başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda Şirket, yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ve içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır.

Şirket, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, (bizim firmamız) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nda yazılı tüm şartları okuduğunu ve kabul ettiğini, bu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin Gizlilik Politikası’nda belirtildiği üzere kullanımını kabul ettiğini ve buna muvafakat ettiğini beyan eder.

Bu gönderiyi paylaş


Call Now Button